• 06:50

  یکشنبه,11 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:59

  یکشنبه,11 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,430,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:50

  یکشنبه,11 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:59

  یکشنبه,11 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 04:05

  یکشنبه,11 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 05:14

  یکشنبه,11 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,870,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری