• 06:45

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:54

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,131,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:39

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,150,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:55

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:04

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,246,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:39

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,246,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:15

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:24

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:45

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:54

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,257,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:39

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 05:40

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:49

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,450,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:55

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:04

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,469,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:39

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,469,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:15

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:24

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:55

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:04

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,692,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:39

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,692,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 05:40

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:49

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,906,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 04:05

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 05:14

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:55

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:04

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:39

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری