• 15:05

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:27

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,331,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:45

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:07

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:25

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:47

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:50

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:12

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,501,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 05:45

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:07

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,570,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 05:50

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:12

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,594,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:05

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:27

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,599,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:10

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:32

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,720,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:05

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:27

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,868,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:10

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:32

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,266,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:50

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:12

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,306,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی