• 06:00

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:30

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:20

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:50

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,208,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:40

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:10

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:30

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 18:30

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,370,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:40

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:10

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:50

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:20

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,414,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:20

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:50

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,492,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:00

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:30

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:30

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:10

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:40

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,740,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:30

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,770,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:20

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:50

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,775,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:40

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:10

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:30

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:10

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:40

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,294,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:00

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,294,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:30

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:10

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:40

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,082,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 13:30

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,813,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی