• 16:15

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,734,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:15

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:10

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,776,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 06:15

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:10

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,776,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 16:15

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,726,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:15

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,222,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی