• 11:00

    یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
3,645,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
  • 11:00

    یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
4,664,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
  • 11:00

    یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
4,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری