• 22:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 23:39

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:39

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,913,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:35

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:44

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,971,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:00

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:09

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 22:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 23:39

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,050,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 09:39

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:50

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 09:59

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,136,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:39

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,136,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:35

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:44

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,181,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 09:39

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:50

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 09:59

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,358,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:45

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 13:54

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,454,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:45

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 07:54

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,518,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:50

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 09:59

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:39

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:45

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 07:54

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,942,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:45

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 13:54

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,002,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:39

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,025,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:50

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 09:59

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,025,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی