• 17:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 19:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 19:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی