• 17:10

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 18:32

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,672,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:00

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 14:22

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:15

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 13:37

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,813,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:50

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 12:12

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,874,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:10

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 18:32

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,940,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:35

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 21:57

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,942,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 10:50

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 12:12

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,943,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:50

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 12:12

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,990,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:10

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 18:32

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,209,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:15

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 13:37

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,359,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:50

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 19:12

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,907,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 14:52

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی