• 11:00

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:50

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:20

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:45

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:15

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:00

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:00

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:50

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:20

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:45

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:15

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی