• 14:00

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:00

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:00

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:00

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی