• 14:00

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:55

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,013,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:00

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:55

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,211,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:45

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:40

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,306,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی