• 10:40

  یکشنبه,11 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:11

  یکشنبه,11 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:40

  یکشنبه,11 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:11

  یکشنبه,11 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:40

  یکشنبه,11 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:11

  یکشنبه,11 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری