• 14:45

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 23:20

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:50

  دوشنبه,18 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:45

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:45

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:15

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 23:20

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:50

  دوشنبه,18 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,306,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی